top of page
Citrus

INTEGRITETSPOLICY

I denna integritetspolicy kan du läsa om hur Zwitch AB med organisationsnummer 559348–1863 eller kontrollerade dotterbolag som Foremarket AB med organisatinations nummer 559465-0888 (nedan refererad till som “Vi”, “Vår”, “Oss”) Behandlar Personuppgifter. Hänvisningar till “Du”, “Dig”, “Din” avser den Registrerade vars Personuppgifter vi Behandlar.

 

Här har vi sammanställt information om bland annat vilka Personuppgifter vi Behandlar, varför Behandlingen sker och vart de blir lagrade. Vi beskriver också vem Personuppgifter kan bli delade till, vilka rättigheter de Registrerade har enligt GDPR samt övrig information om vår Behandling av Personuppgifter. Denna Integritetspolicy omfattar samtliga typer av Personuppgifter, i både strukturerade och ostrukturerade data.

 

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi Behandlar alla Personuppgifter som vi får tillgång till med varsamhet och delar inte Personuppgifterna med obehöriga. Vår Behandling av Personuppgifter sker i enlighet med GDPR (och SCC vid tillämpliga fall) samt de grundläggande dataskyddsprinciperna.

 

Vi går igenom innehållet i denna integritetspolicy minst en gång per år samt vid behov, för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Den senaste versionen finns alltid publicerad på Plattformen.

 

Nedan kan du läsa mer om hur vi Behandlar Personuppgifter.

 

Definitioner

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Annonsansvarig: avser den Användare som har publicerat en annons som ansvarar för annonsen.

Annons: avser de annonser avseende Produkter som Annonsansvarig publicerar på Plattformen.

Användare: avser en konsument eller Näringsidkare som har ett registrerat Användarkonto till Plattformen.

Användarkonto: avser en identitet i Plattformen som identifierar en Användare eller och ger Användaren tillgång till Plattformens funktioner.

Behandling: avser allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt. Behandling kan ske genom en enskild åtgärd eller genom kombination med olika åtgärder. Exempel på vanliga Behandlingar av Personuppgifter är lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering m.m.

Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som bland annat behandlar betalningar från Användare eller utför fakturering för Zwitchs räkning.

GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Näringsidkare: avser en näringsidkare, juridisk person eller organisation som har ett Användarkonto och köper, byter eller skänker Produkter genom Plattformen.

Plattformen: avser applikationen “Zwitch” för iOS och Android.

Personuppgiftsansvarig: avser den som bestämmer ändamålet med en viss Behandling av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till, är enligt GDPR att anse som Personuppgiftsansvarig. Fysiska personer, juridiska personer, myndigheter, institutioner eller andra organ kan vara Personuppgiftsansvariga.
Personuppgiftsbiträde: avser den som Behandlar Personuppgifter för en Personuppgiftsansvariges räkning, enligt den ansvariges instruktioner, är enligt GDPR att anse som Personuppgiftsbiträde.

Tredje part: avser någon annan än, den Personuppgiftsansvarige (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna), Registrerade eller Personuppgiftsbiträdet (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna). Tredje part kan vara en juridisk person eller en fysisk person, institution, myndighet eller annat organ.

Produkter: avser de produkter som Användare köper, byter eller skänker genom Plattformen.

Personuppgifter: avser alla uppgifter som, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter, kan bli kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person, är Personuppgifter enligt GDPR.

Registrerad: avser den person som kan bli identifierad genom Personuppgifterna.

SCC: avser Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version.

Vanliga exempel på Personuppgifter är: namn, telefonnummer, adress, e-postadress, användar-ID till sociala medier, kontokortsnummer m.m.

Webbplatsen: avser www.zwitch.se.

Eventuella andra GDPR-relaterade begrepp som inte definieras här ska ha samma innebörd i denna integritetspolicy som anges i artikel 4 i GDPR.

 

Personuppgiftsansvarig

Zwitch AB är Personuppgiftsansvarig för all Behandling av Personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning i kontrollerade dotterbolag, i den mån vi bestämmer medel och ändamålet med Behandlingen, och vi ansvarar i sådana fall för att Behandlingen sker i enlighet med GDPR (enligt principen om ansvarsskyldighet).

 

Vi tillhandahåller applikationen “Zwitch” och "Foremarket" för Android och iOS (“Plattformen”). Plattformen är en marknadsplats online som gör det möjligt för Användare att ingå distansavtal med andra Användare avseende köp, byte eller försäljning av Produkter. Plattformen möjliggör för Användare att köpa varor med varor eller pengar. Vi äger och tillhandahåller Plattformen, men är inte en part i de avtal som ingås mellan Användare, eller i transaktioner som sker mellan Användare.

 

Hur vi får tillgång till Personuppgifter som vi Behandlar

Det vanligaste sättet vi tar emot dina Personuppgifter på, är när du: ingår ett avtal med oss (exempelvis när du accepterar användarvillkoren för Plattformen), använder Plattformen, registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev från oss eller kontaktar oss.

 

Kategorier av Personuppgifter

Vi Behandlar enbart Personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla det ändamål som de blev insamlade för (enligt principen om uppgiftsminimering).

 

Vi Behandlar främst följande kategorier av Personuppgifter som vi kan få tillgång till när en person ingår ett avtal med oss, använder Plattformen, registrerar sig för att ta emot nyhetsbrev från oss eller kontaktar oss:

 

 • Identifikationsuppgifter: förnamn, efternamn, profilbild, personnummer.

 • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, e-postadress.

 • Övriga Personuppgifter: Personuppgifter som blir lämnade till oss, exempelvis vid kontakt med vår support, ansökan om anställning hos oss eller när en person väljer att registrera Personuppgifter i Plattformen.

 

Rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna samt ändamål med Behandlingen

I enlighet med principen om ändamålsbegränsning Behandlar vi enbart Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessutom är varje Behandling rättsligt grundad i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

 

Vi Behandlar Personuppgifter främst med stöd i någon av följande fyra rättsliga grunder: Avtal, Samtycke, Intresseavvägning eller Rättslig förpliktelse.

 

I vissa fall är det valfritt för dig att ange dina Personuppgifter till oss. Men om du till exempel inte anger dina Personuppgifter, kanske vi inte kan tillhandahålla den begärda supporten eller hantera ärendet.

 

Du kan behöva delge dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med oss, få de Produkter du har beställt levererade till dig eller för att vi ska kunna uppfylla rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser. Om inte annat anges kommer du inte att drabbas av några negativa juridiska konsekvenser om du inte anger dina Personuppgifter till oss.

 

När Behandlingen av dina Personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.

 

När en Behandling av Personuppgifter sker med stöd i Intresseavvägning som rättslig grund, är vår bedömning att Behandlingen inte utgör något intrång i din rätt till privatliv och integritet. Detta har vi kommit fram till, efter att ha gjort en avvägning mellan å ena sidan vad Behandlingen ifråga innebär för dina intressen samt rätt till privatliv, och å andra sidan vårt berättigade intresse till Behandlingen ifråga. Vi Behandlar dock aldrig känsliga Personuppgifter med stöd i Intresseavvägning som rättslig grund.

 

Nedan kan du läsa mer om rättslig grund och ändamål med Behandlingen av Personuppgifterna.

 

 • När du besöker vår Webbplats:

Webbplatsen använder cookies. Användningen av icke-nödvändiga cookies sker enbart om du lämnar ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke (utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen som utförts med stöd i samtycket innan det blev återkallat).

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Samtycke.

Du kan läsa mer information om hur cookies används på Plattformen i vår cookiepolicy: http://www.zwitch.se/cookiepolicy

 • Vid kontakt
   

När vi får kontakt via e-post, telefon eller sociala medier:

Vi kan kontakta dig, och du kan kontakta oss, via e-post, telefon eller sociala medier och vid sådana fall får vi tillgång till dina Personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt.

 

Exempelvis kan vi få tillgång till följande Personuppgifter vid kontakt: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID från sociala medier (om tillämpligt), meddelandeinnehåll och andra uppgifter som du lämnar till oss.

 

Enligt vår bedömning har både vi och du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas, för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att hålla kontakten i ärendet.

 

Vår bedömning är även att Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre, och att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

 

Tillhandahållandet av Personuppgifterna till oss är frivilligt, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att vi inte kommer att kunna hantera ärendet.

 

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning.

 

När du kontaktar oss via kontaktformulär på Webbplatsen:

Du kan kontakta oss genom att skicka ett medlande till oss via kontaktformuläret på vår Webbplats. Då får vi tillgång till följande Personuppgifter som tillhör dig: namn, e-postadress, telefonnummer och de uppgifter som du inkluderar i meddelandet. Om du skickar ett meddelande till oss via kontaktformuläret som är avsedd för Näringsidkare, får vi även tillgång till företagsnamnet.

 

Tillhandahållandet av ditt namn, din e-postadress och ett meddelande är obligatoriskt att ange i kontaktformuläret (i tillämpliga fall, även företagsnamn), för att meddelandet ifråga ska kunna skickas till oss. Däremot är tillhandahållandet av dessa Personuppgifter inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att meddelandet inte kommer att kunna skickas till oss. Övriga Personuppgifter är frivilliga att tillhandahålla till oss.

 

Innan meddelandet skickas till oss, lämnar du ditt aktiva samtycke till att vår Behandling av dina Personuppgifter sker i enlighet med ovan, genom att kryssa i en kryssruta för godkännande.

 

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Samtycke.

 

 • När du skapar ett Användarkonto
   

Det är frivilligt att skapa ett Användarkonto till Plattformen. Du skapar ditt Användarkonto genom att logga in via de vid var tid tillgängliga inloggningsmetoderna på Plattformen (exempelvis Apple ID, Google ID eller mobilt BankID). I samband med att du loggar in i Plattformen, kan vi få tillgång till ditt Apple ID, Google ID, eller om du loggar in med BankID: ditt förnamn, efternamn och personnummer, beroende på vilken inloggningsmetod du har valt. Dessa uppgifter behandlas av oss för att göra det möjligt för dig att kunna logga in på Plattformen.

 

Registreringen av Användarkontot är frivilligt, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna, men de möjliga följderna av att du inte loggar in i Plattformen via någon utav de tillgängliga inloggningsmetoderna är att vi inte kommer att kunna skapa ditt Användarkonto. Ytterligare en förutsättning för att ditt Användarkonto ska kunna registreras, är att du godkänner Plattformens vid var tid gällande Användarvillkor.

 

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Avtal.

 

Du har rätt att när som avsluta ditt Användarkonto genom att kontakta Zwitch support via följande e-post: info@zwitch.se (framtida uppdateringar av Plattformen kan komma att göra det möjligt för Användaren att radera sitt Användarkonto via inställningarna på Plattformen). Vid sådana fall får vi tillgång till bland annat dina kontaktuppgifter och ditt namn. Vi har även rätt att begära att du styrker din identitet innan vi raderar Användarkontot på din begäran.

 

Enligt vår bedömning har både vi och du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovan angivna ändamål, och vi bedömer att Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

 

Rättslig grund för ovan angivna Behandlingar: Intresseavvägning.

 • När du använder Plattformen:
   

När du använder Plattformen, får vi tillgång till information om din användning. Exempelvis information om din aktivitet, antal uppladdade Annonser, antalet genomförda, accepterade och nekade zwitchar. I övrigt har vi ingen insyn i Användares kommunikation med varandra.

 

Om någon Användare blir rapporterad till oss av en annan Användare, exempelvis på grund av stötande beteende, får vi möjlighet till insyn i den Användarens aktivitet och meddelandehistorik avseende meddelanden som skickats via Plattformens meddelandefunktion, för att kunna säkerställa att våra villkor och regler efterföljs. Användare som bryter mot villkoren kan komma att bli avstängd från Plattformen.  

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning.

 

Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovan angivna ändamål, och vi bedömer att Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

 

 • I samband med vår bokföring, löneregistrering m.m.
   

Vi behandlar följande bokföringsunderlag inom ramen för vår verksamhet: fakturor, kvitton och annat bokföringsunderlag som vi är skyldiga att Behandla och lagra enligt Skatteverkets krav och/eller vid var tid gällande lagstiftning, såsom bokföringslagen (1999:1078).

 

Bokföringsunderlag och verifikationer kan i vissa fall innehålla Personuppgifter, såsom namn, adress, orderinformation och eventuella övriga kontaktuppgifter tillhörande fysiskt levande personer (exempelvis kunder, referenspersoner, firmatecknare m.fl.). Sådant underlag lagras så länge som lagen och/eller Skatteverket kräver det.

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Rättslig förpliktelse.

 

Vi behandlar även personuppgifter tillhörande våra anställda för att utföra löneutbetalning och uppfylla våra övriga avtalsenliga förpliktelser i egenskap av arbetsgivare.

 

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Avtal.

 

 • När du registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev:
   

Du kan samtycka till att få nyhetsbrev från oss genom att lämna ditt aktiva samtycke till att vi får Behandla din e-postadress för att skicka nyhetsbreven till dig. Det är frivilligt att tillhandahållna din e-postadress till oss för detta ändamål, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla din e-postadress, men de möjliga följderna av att du inte anger din e-postadress till oss är att vi inte kommer att skicka våra nyhetsbrev till dig.

 

Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet och därmed återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, ska vi inte fortsätta skicka nyhetsbrev till dig.

 

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Samtycke.

 

Om du har ett registrerat Användarkonto, kan vi skicka nyhetsbrev till din e-postadress som du har registrerat, som vi bedömer kan vara av intresse för dig och för marknadsföring av våra tjänster och/eller Plattformen.

 

Enligt vår bedömning har både vi och du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovanstående syfte. Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter väger inte tyngre än vårt berättigade intresse. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

 

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning.

Avprenumerera från nyhetsbreven

Ifall du inte längre vill få nyhetsbrev eller marknadsföring från oss via e-post, kan du när som helst motsäga dig detta genom att klicka på länken för avprenumeration längst ner i varje e-postutskick.

 

Om du avprenumererar från nyhetsbreven, kommer du att tas bort från e-postlistan för mottagare av nyhetsbreven, men din e-postadress kommer att finns kvar i databasen med en blockering för mottagande av nyhetsbrev. Syftet med detta, är att se till att du inte tar emot flera nyhetsbrev från oss. Enligt vår bedömning har både vi och du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för detta syfte. Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

 

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning.

 

Om du vill att din e-postadress ska raderas även från blocklistan, kan du kontakta vår support via e-post och begära detta. Du informeras härmed om att ifall din e-postadress raderas från blocklistan, innebär det att du kan få nyhetsbrev från oss igen om du eller någon annan registrerar din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev på nytt.

 

 • Andra ändamål för vår Behandling av Personuppgifter:
   

Rättslig förpliktelse: Om vi är skyldiga enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut att Behandla vissa Personuppgifter, sker Behandlingen med stöd i denna rättsliga grund. Behandlingen sker i sådana fall enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Exempelvis behöver vi Behandla och lagra Personuppgifter i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) för att följa bestämmelserna i bokföringslagen avseende fakturering, bokföringsunderlag m.m. I sådana fall Behandlar och lagrar vi enbart nödvändiga Personuppgifter, så länge som lagen kräver det (i enlighet med principen om lagringsminimering).

 

Uppfyllelse av avtalsenliga förpliktelser: Vi har rätt att Behandla Personuppgifter på den rättsliga grunden “Avtal“, för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med den Registrerade.

 

Intresseavvägning: Baserat på vårt berättigade intresse, kan vi Behandla Personuppgifterna för att:

 

 • förbättra och utveckla Plattformen, genom att analysera hur Användare använder Plattformen, exempelvis tidpunkter för användning, mest använda funktioner, minst använda funktioner etc.

 • genomföra direktmarknadsföring av våra tjänster och/eller Plattformen genom att skicka e-postmeddelanden till Registrerades e-postadresser som har tillhandahållits till oss.

 • säkerställa den tekniska funktionaliteten av Plattformen, genom att vi anlitar apputvecklare eller särskilda program för att testa säkerheten i Plattformen

 • skydda oss och Användare mot missbruk, brott, bedrägeri, intrång eller annan skadegörelse av vår egendom, genom att anmäla sådana händelser och delge nödvändiga uppgifter till relevanta myndigheter, exempelvis Polisen eller Integritetskyddsmyndigheten. 

 

Lagringsplats

Vi strävar efter att lagra samtliga Personuppgifter som vi Behandlar inom EU/EES-området, i enlighet med principen om integritet och konfidentialitet.

Om Personuppgifter blir lagrade i ett land utanför EU/EES-området, ska vi se till att sådan lagringsplats säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med bestämmelserna i GDPR och SCC.

Lagringstid

Personuppgifter blir enligt huvudregeln lagrade så länge de är nödvändiga för att fullgöra de ändamål som de blev insamlade för. När Personuppgifterna inte längre behöver vara lagrade för ändamålen, blir de antingen raderade (gallrade) eller anonymiserade, i enlighet med principen om lagringsminimering.

 

All information som du registrerar i ditt Användarkonto, förutom chatthistorik och handelshistorik (avseende Produkter i Plattformen), raderas i samband med att Användarkontot i fråga raderas. När du väljer att avsluta ditt Användarkonto, kommer samtliga meddelanden som du har skickat via meddelandefunktionen i Plattformen och handdelshistoriken att raderas automatiskt 30 dagar efter att Användarkontot avslutades. Detta regleras i Plattformens Användarvillkor som Användaren har accepterat. Syftet med denna förlängda lagringstid är att kunna utreda och motverka eventuella bedrägerier samt för att göra det möjligt för Användaren att ångra avslutandet av Användarkontot. Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Avtal.

 

Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter avseende våra tjänster som vi tillhandahåller (exempelvis förmedlingsavgift, avgifter för publicering av annonser, in-app köp, avgifter för prenumerationer etc.), blir lagrade i upp till sju (7) år efter genomfört köp. Detta lagras för att vi ska kunna hantera eventuella klagomål, reklamations- och returärenden i enlighet med vid var tid gällande tvingande lagstiftning samt för att kunna matcha en betalning mot ett kvitto under tiden vi är skyldiga att lagra sådant bokföringsunderlag i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning. 

 

Rättslig grund för ovan angiven Behandling: Rättslig förpliktelse.

 

Överföring av Personuppgifter

Underleverantörer: Vi anlitar olika leverantörer för att bland annat:

 • tillvarata våra rättsliga intressen,

 • fullgöra våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser,

 • tillhandahålla, förbättra och underhålla våra tjänster och Plattformen,

 • upptäcka och förebygga tekniska-, drifts- eller säkerhetsproblem i Plattformen.

Exempelvis anlitar vi webbutvecklare, apputvecklare serverleverantör, affärssystem, mailleverantör m.fl.

 

I vissa fall kan vi behöva dela Personuppgifter som vi behandlar i egenskap av Personuppgiftsansvariga, till en leverantör som vi anlitar. Innan vi delar några Personuppgifter med en leverantör, ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören i enlighet med bestämmelserna i artikel 28 GDPR (inklusive SCC om leverantören befinner sig utanför EU/EES), för att säkerställa en säker och korrekt Behandling av Personuppgifterna.

 

Myndigheter: Vi kan dela Personuppgifter som vi Behandlar till relevanta myndigheter som svar på legala förfrågningar eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka, förhindra eller utreda brottslig aktivitet, för att skydda våra intressen och vår egendom, om vi är skyldiga att utlämna uppgifterna enligt tillämplig lagstiftning m.m.

 

Övrigt: Vi kan komma att överföra Personuppgifter till tillsynsmyndigheter, andra offentliga enheter, juridiska rådgivare, externa konsulter, partners m.fl. i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, om det görs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla vårt berättigade intresse.

 

I händelse av en fusion eller ett förvärv av vårt företag kan Personuppgifter överföras till Tredje parter som är involverade i sådan affärshändelse.

 

Vi har kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att Personuppgifterna Behandlas för de ändamål som anges ovan i detta avsnitt och att vårt berättigade intresse inte utgör ett intrång i din rätt till integritet och integritet. Rättslig grund för ovan angivna Behandlingar: Intresseavvägning.

 

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Vi vidtar och implementerar olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med fokus på de Registrerades integritet. Åtgärderna avser att skydda mot intrång, missbruk, förlust, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten (enligt principen om integritet och konfidentialitet). Några exempel på säkerhetsåtgärder som vi implementerar är följande:

 

Våra databaser, interna system och register som innehåller Personuppgifter lösenordskyddade. Det är enbart behöriga medarbetare som har tillgång till lösenorden till våra interna register och databaser som innehåller Personuppgifter.

 

Vi har även upprättat olika interna rutiner med instruktioner som måste följas av våra medarbetare vid all Behandling, för att vi ska säkerställa en säker Behandling som sker i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

 

Vi följer även de sju grundläggande dataskyddsprinciperna vid all Behandling av Personuppgifterna och våra medarbetare har kunskap om principerna.

Registrerades rättigheter enligt GDPR

Nedan följer de integritetsrättigheter som du har i egenskap av Registrerad när det gäller vår Behandling av dina Personuppgifter:

 

Rätt till information: Du har rätt att få information om vår insamling och användning av dina Personuppgifter, när dina Personuppgifter Behandlas av oss. Denna integritetspolicy har upprättats för att ge dig informationen om vår Behandling av Personuppgifter. Dessutom har du rätt att få information om Behandlingen vid begäran. Vid vissa fall ska vi också informera dig om det inträffar en personuppgiftsincident som berör dina personuppgifter, såsom ett dataintrång. 

 

Rätt till tillgång: Du har rätt till information om ifall vi Behandlar dina Personuppgifter eller inte, samt rätt att ta del av dina Personuppgifter som vi Behandlar och information om hur Personuppgifterna används. I det fall vi Behandlar dina Personuppgifter, har du rätt att få en kopia av de Behandlade Personuppgifterna i form av ett registerutdrag (en sammanställning av Personuppgifterna som vi Behandlar om dig). En sådan kopia är gratis att begära, men om du begär kopior regelbundet har vi rätt att debitera en administrativ avgift. Du har även rätt att få information om bland annat: vilka kategorier av Personuppgifter som vi Behandlar, syftet med Behandlingen, tidsfristen för Behandlingen, hur vi har samlat in Personuppgifterna, vilka som fått ta del av Personuppgifterna m.m. Syftet med registerutdraget är att du ska kunna kontrollera uppgifternas laglighet och riktighet. Detta innebär dock inte att du har rätt att få ut dokumenten som innehåller de Behandlade Personuppgifterna.

 

 • Undantag från rätten till tillgång: Det kan förekomma situationer då utlämnandet av vissa uppgifter skulle medföra nackdelar för andra personer, att annan lagstiftning eller andra undantag hindrar utlämnandet av vissa uppgifter eller registerutdrag. Vid sådana situationer får vi inte lämna ut uppgifterna ifråga och det kan därmed finnas information om dig som du inte har rätt att få tillgång till.

Rätt till rättelse: Vi ansvarar för att se till att Personuppgifter som vi Behandlar är korrekta och uppdaterade över tid. Däremot kan det hända det att Personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Om vi skulle Behandla Personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att vända dig till oss för att få dina Personuppgifter korrigerade. Efter att vi har korrigerat uppgifterna, meddelar vi dig om detta, under förutsättning att det inte är för betungande för oss.

 

Rätt till radering: Vi ska radera dina Personuppgifter på din begäran. Detta är även kallat för “rätten att bli bortglömd”. Dessutom finns det fler tillfällen då vi ska radera dina Personuppgifter som vi Behandlar. Till exempel när: de inte längre är nödvändiga för ändamålet de blev insamlade för, när den rättsliga grunden är samtycke och du återkallar samtycket, vid din motsättning till direktmarknadsföring, om Behandlingen inte är laglig m.m. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke (dock utan att det påverkar Behandling som tidigare har utförts med stöd i ditt lämnade samtycke). När vi raderar Personuppgifterna på din begäran, ska vi informera dig efter att raderingen har utförts, under förutsättning att det är möjligt och inte för betungande för oss.

 

 • Undantag från rätten till radering: Vi har dock rätt att fortsätta Behandla dina Personuppgifter, och därmed inte radera Personuppgifterna trots din begäran därom, om Behandlingen är nödvändig för: a) att tillgodose rätten till yttrande- och informationsfrihet, b) att uppfylla en rättslig förpliktelse, c) att utföra en uppgift som ett led i myndighetsutövning eller av allmänt intresse, d) att försvara, fastställa eller göra gällande rättsliga anspråk, e) arkiveringsändamål av allmänt intresse eller statistiska, historiska eller vetenskapliga ändamål, eller f) för skäl av allmänt intresse inom folkhälsoområdet.

Rätt till begränsning: I vissa fall har du rätt att begära att vår Behandling av dina Personuppgifter begränsas. Det innebär att Personuppgifterna enbart får bli Behandlade i framtiden för det avgränsande syftet. Exempel på tillfällen då denna rättighet är tillämplig för dig, är om Personuppgifter som vi Behandlar är felaktiga och du ber oss att rätta dem. Dessutom ska vi informera dig när begränsningen upphör.

 

Rätt att flytta dina personuppgifter: Du har i vissa fall rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till dig eller någon annan tredje part. Denna rättighet är även kallad för rätt till dataportabilitet. Du informeras härmed om att denna rättighet enbart är tillämplig om Behandlingen av Personuppgifterna utförs automatiskt, och enbart om vår Behandling sker för att genomföra ett avtal som du är en avtalspart i eller grundas på ditt samtycke. Överföring av Personuppgifterna till ett annat företag sker dock enbart om det är tekniskt genomförbart. Om du har rätt till dataportabilitet, kommer vi på din begäran att tillhandahålla dina Personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format.

 

Rätt till invändning: Du har rätt att göra invändningar när dina Personuppgifter blir Behandlade för att

 1. utföra en uppgift av allmänt intresse,

 2. som ett led i myndighetsutövning eller

 3. när de blir Behandlade efter en intresseavvägning.

Om du gör en invändning enligt denna rättighet ska vi upphöra med Behandlingen, såvida inte vårt intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Om så är fallet kommer vi att informera dig om den intresseavvägning som vi har gjort och våra intressen. Om vi Behandlar dina Personuppgifter för att utföra direktmarknadsföring, har du rätt att begära att vi omedelbart upphör med Behandlingen av dina Personuppgifter för det ändamålet. Vid sådana fall ska vi även informera dig om när vi raderat Personuppgifterna om du begär det.

 

Rättigheter när beslut fattas automatiskt: Kort sagt handlar automatiserade beslut om Behandling som är automatisk, exempelvis genom algoritmer, där Personuppgifter Behandlas för att bedöma och analysera personliga egenskaper hos en person. Automatiserade beslut kan ha rättsliga följder för den Registrerade eller påverka den Registrerade på andra betydande sätt, och om så sker har den Registrerade rätt att inte bli föremål för det automatiserade beslutet. Om ett automatiserat beslut har fattats, med eller utan profilering, har du rätt att återkomma för att få det automatiserade beslutet granskat eller för att bestrida det. 

Hur du utövar rättigheterna

Du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som framgår nedan, om du skulle vilja åberopa någon av ovan angivna rättigheter avseende dina Personuppgifter som vi Behandlar.

 

Det är kostnadsfritt att utöva rättigheterna, under förutsättning att dina förfrågningar inte är överdrivna, upprepade eller uppenbart ogrundade. Vid sådana fall har vi rätt att debitera en rimlig avgift för att hantera din begäran eller rätt att neka utförandet av din begäran.

 

Innan vi hanterar eller svarar på din begäran, kan vi komma att begära kompletterande information från dig om det behövs för att vi ska kunna bekräfta din identitet.

Vi kommer att informera dig om vår hantering av din begäran utan dröjsmål och senast inom en månad efter att vi mottagit begäran. Om begäran är komplex eller om vi exempelvis har fått in ett stort antal förfrågningar, kan denna tidsperiod bli förlängd med ytterligare två månader. I sådana fall kommer vi att meddela din om förlängningen inom den första månaden efter att vi mottagit din begäran.

 

Om vi inte kan uppfylla din begäran på grund av tillämplig lagstiftning eller andra undantag, kommer vi att meddela dig om detta samt informera om skälen till varför vi inte kan uppfylla din begäran med de begränsningar som följer av lag.

 

Personuppgiftsincidenter

Enligt GDPR innebär en personuppgiftsincident en säkerhetsincident som orsakat att Behandlade Personuppgifter blivit förstörda, gått förlorade, blivit ändrade eller kommit obehörig person tillhanda.

 

En incident kan se avsiktligt eller oavsiktligt, exempelvis genom oaktsamhet eller på grund av brott (dataintrång m.m.).

 

Vi följer bestämmelserna i GDPR avseende hantering, anmälning och dokumentation av personuppgiftsincidenter.

 

När det krävs enligt GDPR, kommer vi att anmäla inträffade personuppgiftsincidenter till Integritetskyddsmyndigheten inom 72 timmar, och meddela de Registrerade som berörs av inträffad personuppgiftsincident.

Ändringar

Innehållet i denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan, utan föregående meddelande om detta. Exempelvis om det är nödvändigt för att förtydliga något, på grund av ändrad eller nytillkommen lagstiftning eller om vår Behandling av Personuppgifter förändras. Du ansvarar själv för att läsa igenom innehållet i vid var tid gällande integritetspolicy samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

 

Den senaste versionen finns alltid publicerad på Plattformen och vår Webbplats.

Frågor eller klagomål

Om du har frågor eller funderingar, eller är missnöjd över vår Behandling av dina Personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Nedan följer våra företags- och kontaktuppgifter:

Firma: Zwitch AB

Org. nr.: 559348–1863

E-post: info@zwitch.se

Firma: Foremarket AB

Org. nr.: 559465-0888

E-post: info@zwitch.se

Vår kontaktperson för Personuppgiftsärenden:

Vi har utsett en kontaktperson för Personuppgiftsärenden som du kan kontakta om du har frågor avseende vår Behandling av Personuppgifter.

Namn: Charley Hansjons

E-post: info@zwitch.se

Du har även rätt att kontakta den svenska tillsynsmyndigheten för att lämna klagomål avseende vår Behandling av dina Personuppgifter.

Namn: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Telefon: 08-657 61 00.

E-post: imy@imy.se.

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

bottom of page